Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Marea - Marea (2)

Marea – Dom H1 sezon 2016

Dagmara Wielgosz-Rondolino

Instytucje uczestniczące w Projekcie: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt całkowicie finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki (DEC-2011/01/B/HS3/02184).
Dom H1 znajduje się w odległości ok. 10 m na południowy-wschód od chrześcijańskiej bazyliki starożytnej osady w Marei. Prace wykopaliskowe prowadzone w obrębie tego budynnku w sezonie 2016 miały na celu odsłonięcie pomieszczeń niewyeksplorowanych we wcześniejszych sezonach (Fig. 1). Drugim zadaniem było wykonanie sondaży stratygraficznych umożliwiających pozyskanie materiału zabytkowego pozwalającego określić chronologię fundacji badanego budynku.

Fig. 1. Plan domu H1 z zaznaczonymi eksplorowanymi pomieszczeniami.

Pracę rozpoczęto od usunięcia nawarstwień powstałych po opuszczeniem budynku i zalegających na dziedzińcu nr 17. Po ich usunięciu natrafiono na ślady palenisk, depozyty popiołów, relikty pierwotnego płytowania oraz kanał. Ostatnia z tych struktur została w pełni wyeksplorowana dzięki czemu udało ustalić się jej przebieg w obrębie dziedzińca. Kanał miał swój początek przy dwóch studniach znajdujących się w północno-wschodnim i południowo-zachodnim narożniku przestrzeni nr 17. Te dwie odnogi łączyły się w centralnej części dziedzińca i w formie połączonej kontynuowały się w kierunku zachodnim pod podłogą pomieszczenia nr 20a.
Kolejnym eksplorowanym pomieszczeniem było area 26 znajdujące się w północno-wschodniej części domu. W pomieszczeniu tym natrafiono na depozyt naczyń kuchennych oraz dwa ostraka zdeponowane na posadzce z zaprawy wapiennej.
Równolegle prowadzono prace w sąsiednim, znajdującym się na zachód od poprzedniego, pomieszczeniu nr 25. Zostało ono częściowo odsłonięte w sezonie 2014, tym samym pozostało wyłącznie usunąć pozostałe nawarstwienia znajdujące się w zachodniej części tego pomieszczenia. W trakcie eksploracji natrafiono na kontynuację struktur odsłoniętych podczas wcześniejszych badań.Był to basen na podeście znajdujący się po północnej stronie oraz niski murek ciągnący się przy południowym murze pomieszczenia.
Kontynuowano także eksplorację pomieszczenia 24a częściowo odsłoniętego w poprzednim sezonie. Po usunięciu nawarstwień utworzonych po opuszczeniu domu, odsłonięto kamienną strukturę o nieznanej funkcji (Fig. 2). Miała ona formę koryta z zaokrąglonym basen na jednym końcu. Od strony wschodniej było ono poprzedzone dwoma rzędami kamiennych stopni i kanałem przykrytym wapiennymi ciosami.

Fig. 2. Niezidentyfikowana struktura przy zachodnim murze pomieszczenia 24a. Widok od strony północnej.

Ostatnim z eksplorowanych pomieszczeń było area 23. Po usunięciu warstw rumoszu, w północno-wschodnim narożniku natrafiono na depozyt co najmniej czterech amfor. W pomieszczeniu tym w przeciwieństwie do eksplorowanych wcześniej nie natrafiono na utwardzoną posadzkę. Najstarszy odsłonięty poziom użytkowy w tej części domu miał formę klepiska.
Sondaże stratygraficzne otworzono w zachodniej części dziedzińca (area 17) oraz w pomieszczeniu nr 5 w południowo-zachodniej części domu. Wyeksplorowane nawarstwienia miały charakter niwelacyjny, związany z konstrukcją ścian nośnych domu H1. Wśród odkrytych tu zabytków natrafiono przede wszystkim na fragmenty potłuczonych późnorzymskich amfor transportowych datowanych na V-VI w. n.e.

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl