Wcześniejsze

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan mapa program konferencji misje polskie Egipt Sudan misje zagraniczne Egipt Sudan

Affad - PalaeoAffad Project

Dziki przodek i ludzie.
Późno-plejstoceński zasięg Bos opisthonomus w Dolinie Nilu i jego rola w modelu łowieckim społeczności paleolitycznych: nowe dane, PalaeoAffad Project, sezon 2017.

Marta Osypińska

Najstarsze szczątki turów (Bos opisthonomus/ Bos primigenius) w Afryce znane są ze stanowisk w Algierii i datuje się je na środkowy plejstocen. Zasięg występowania turów w plejstocenie określano w oparciu o kilkanaście lokalizacji w Algierii, Libii, oraz w egipskiej części doliny Nilu, w dół od Nubii. Jedyne dwa znane stanowiska na terenie Sudanu z zachowanymi szczątkami turów datowane były na wczesny holocen (Wadi El-Arab i Khasm el-Girba, ok 8-7 ka BC). Jak dotąd najbardziej na południe wysuniętą lokalizacją odkrycia szczątków tura, datowanych na plejstocen było stanowisko w Wadi Halfa zlokalizowane przy I katarakcie nilowej. Podczas realizacji projektu badawczego na terenie Basenu Affad w Wielkim Zakolu Nilu, 150 km w dół rzeki od IV katarakty odkryto w sezonie 2017 kilka stanowisk archeologicznych zawierających poza innymi gatunkami, duże zespoły zmineralizowanych szczątków tura. Są one powiązane z osadnictwem grup ludzkich wyznaczających najpóźniejsze w tej części Afryki, tradycje lewaluaskie (15 tys. BC). Znaleziska z Affad wyznaczają obecnie najbardziej południowy zasięg występowania tura w plejstocenie na terenie Afryki. 
Badania na terenie Affad dotyczą kompleksu późnoplejstoceńkich stanowisk z zachowanymi reliktami kultury materialnej (zabytki kamienne obrabiane motodą lewaluaską, dołki posłupowe, ślady po paleniskach), zmineralizowanymi szczątkami fauny oraz zachowaną stratygrafią. Badaniami objęto również stanowiska wczesnoholoceńskie: osady i cmentarzyska, pozyskując unikalne dane o populacjach neolitycznych, kulturze materialnej oraz modelu gospodarki ok 5 tys. p.n.e. na terenie Wielkiego Zakola Nilu. Badaniom archeologicznym i archeozoologicznym towarzyszą również studia geomorfologiczne, innowacyjnie testowane metody geofizyczne oraz analizy GIS.
Projekt pt: Epigoni i prekursorzy – strategie adaptacyjne społeczności Afryki subsaharyjskiej w późnym plejstocenie i wczesnym holocenie. Interdyscyplinarne studium kompleksu osadniczego w Basenie Affad, Southern Dongola Reach, Sudan. Affad prowadzone są w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2015/18/E/HS3/00416).

Fot. 1. Zmineralizowane szczątki tura ze stanowiska Affad 124 (fot. M. Osypińska)

Fot. 2. Badania planigraficzne na stanowisku Affad 122 (fot. M. Osypińska)

Fot. 3. Pobieranie prób geomorfologicznych w Affad (fot. M. Osypińska)

Fot. 4. Badania powierzchniowe, stan Affad 132 (fot. M. Osypińska)

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii IA UW, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
Prawa autorskie zastrzeżone.

Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl