Wcześniejsze

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006

Affad - PalaeoAffad Project

Dziki przodek i ludzie.
Późno-plejstoceński zasięg Bos opisthonomus w Dolinie Nilu i jego rola w modelu łowieckim społeczności paleolitycznych: nowe dane, PalaeoAffad Project, sezon 2017.

Marta Osypińska

Najstarsze szczątki turów (Bos opisthonomus/ Bos primigenius) w Afryce znane są ze stanowisk w Algierii i datuje się je na środkowy plejstocen. Zasięg występowania turów w plejstocenie określano w oparciu o kilkanaście lokalizacji w Algierii, Libii, oraz w egipskiej części doliny Nilu, w dół od Nubii. Jedyne dwa znane stanowiska na terenie Sudanu z zachowanymi szczątkami turów datowane były na wczesny holocen (Wadi El-Arab i Khasm el-Girba, ok 8-7 ka BC). Jak dotąd najbardziej na południe wysuniętą lokalizacją odkrycia szczątków tura, datowanych na plejstocen było stanowisko w Wadi Halfa zlokalizowane przy I katarakcie nilowej. Podczas realizacji projektu badawczego na terenie Basenu Affad w Wielkim Zakolu Nilu, 150 km w dół rzeki od IV katarakty odkryto w sezonie 2017 kilka stanowisk archeologicznych zawierających poza innymi gatunkami, duże zespoły zmineralizowanych szczątków tura. Są one powiązane z osadnictwem grup ludzkich wyznaczających najpóźniejsze w tej części Afryki, tradycje lewaluaskie (15 tys. BC). Znaleziska z Affad wyznaczają obecnie najbardziej południowy zasięg występowania tura w plejstocenie na terenie Afryki. 
Badania na terenie Affad dotyczą kompleksu późnoplejstoceńkich stanowisk z zachowanymi reliktami kultury materialnej (zabytki kamienne obrabiane motodą lewaluaską, dołki posłupowe, ślady po paleniskach), zmineralizowanymi szczątkami fauny oraz zachowaną stratygrafią. Badaniami objęto również stanowiska wczesnoholoceńskie: osady i cmentarzyska, pozyskując unikalne dane o populacjach neolitycznych, kulturze materialnej oraz modelu gospodarki ok 5 tys. p.n.e. na terenie Wielkiego Zakola Nilu. Badaniom archeologicznym i archeozoologicznym towarzyszą również studia geomorfologiczne, innowacyjnie testowane metody geofizyczne oraz analizy GIS.
Projekt pt: Epigoni i prekursorzy – strategie adaptacyjne społeczności Afryki subsaharyjskiej w późnym plejstocenie i wczesnym holocenie. Interdyscyplinarne studium kompleksu osadniczego w Basenie Affad, Southern Dongola Reach, Sudan. Affad prowadzone są w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2015/18/E/HS3/00416).

Fot. 1. Zmineralizowane szczątki tura ze stanowiska Affad 124 (fot. M. Osypińska)

Fot. 2. Badania planigraficzne na stanowisku Affad 122 (fot. M. Osypińska)

Fot. 3. Pobieranie prób geomorfologicznych w Affad (fot. M. Osypińska)

Fot. 4. Badania powierzchniowe, stan Affad 132 (fot. M. Osypińska)

wybierz opcję z menu:
misje prace doktorskie komunikaty
© 2008-2014
Stworzenie strony internetowej: grupamak.pl